Huvudkontor Flygplansgatan 15 21239 Malmö 040-228500 info@arildssonsror.se

Energioptimering

För att säkerställa att fastighetens värme- och kylsystem ger en ekonomisk fastighetsdrift och bättre inneklimat utför vi injustering av alla reglerkretsar i anläggningen.

Injustering innebär att ställa in rätt vattenflöden för varje krets så att varje komponent får rätt effektavgivning.

Vi utfört injustering av både värme- och köldbärarsystemet. Flödesmätningar görs med rätt mätutrustning. Vi åtar oss inventeringar och statusbesiktningar av befintliga värme- och kylanläggningar för att kunna optimera anläggningen.

Vid behov av nya injusteringsventiler väljs fabrikat med dold förinställning och låsning för att förhindra eventuell manipulation. I samband med injusteringen, utförs även intrimning av pumpar.